NDHU DCC

Announcement

Category Title Date
左岸電子報:服務記事本 5/5 大富國小 平板電腦體驗營
左岸電子報:服務記事本 12/22 大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 11/3 大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 10/6大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 12/1 大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 11/24.25 大富國小 小記者體驗營
左岸電子報:服務記事本 10/21大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 101-1光復資訊志工 出隊時程與名單
左岸電子報:服務記事本 9/12大富社區踏查 出隊筆記集
左岸電子報:服務記事本 資訊志工出隊筆記表格 (請下載!)